1. Đ/ c: Đặng Thị Hào                            chức vụ: Tổ trưởng

2. Đ/c: Nguyễn Thanh Thủy                  chức vụ: Tổ Phó

3. Đ/c: Nguỹen Thị Nguyệt                    Chức Vụ: Chủ tịch công đoàn